Regler

Regler

Regelsæt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Frihavnsordningen – regelsæt                     

Gældende fra den 1. januar 2019

 • 1. Ejer

Frihavnsordningen ejes og drives af Skive Søsports Havn. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse i Skive Søsports Havn der tillige driver Frihavnsordningen. Bestyrelsen udpeger en FH ansvarlig.

 • 1.1. Godkendelse

Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kaldet havne), uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de godkendes af administrationen af FH ordningen, eller en repræsentant herfra, vedrørende besejlingsforhold og havnepladser. Der optages ikke enkeltpersoner.

 • 1.2. Ledige pladser

Tillsluttede havne skal tilbyde/anvise plads til fartøjer der fører FH etiket, (se §3.) såfremt der er ledige pladser i havnen.

 • 1.3. Omfattet af FH

FH ordningen omfatter kun fartøjer, der har den på FH etiketten påtrykte medlemshavn – og kun denne – som fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.

 • 1.4. Indmeldelse eller gentegning

Indmeldelse eller gentegning skal ske inden 31.12.xx til Skive Søsports Havn, Frihavnsordningen på hjemmesiden: www.frihavne.dk
Eller alternativt via mail: mail@frihavne.dk.
Indmeldelse gælder for et år. 01.01.xx til 31.12.xx
Der skal oplyses:
– Havnens navn og adresse
– Kontaktperson med kontaktdata
– Ønsket antal FH etiketter, samt adresse hvortil de skal sendes
Nye medlemmer oprettes af SSH, og medlemmet får herefter tilsendt login og password til medlemssektionen på www.frihavne.dk.
Det er medlemshavnens eget ansvar at holde stamdata opdateret på: www.frihavne.dk
Indmeldelse eller gentegning efter 31.12 vil blive pålagt gebyr efter gældende prisliste.

 • 2. Tre døgn reduceret havneafgift

Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre døgn til reduceret havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter fire døgns fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.

 • 2.1 Opkrævning

Havnene kan opkræve:
– FH gæsteleje, maks. 1/3 af prisen for en gæstesejler.
Opkræves gæsteleje ud fra bådens størrelse, kan denne graduering videreføres til FH sejlere.

– EL efter forbrug fra ankomstdagen.
Afregnes efter måler, eller maks. DKK 15,00 pr. døgn hvis der ikke er måler på havnen.

– øvrige ydelser, som også havnens faste medlemmer og gæstesejlere betaler for, må afregnes til samme priser som for havnens faste medlemmer og gæstesejlere.

Der skal efter ønske udstedes kvittering på ovenstående.

 • 2.2. Oplys priser

Priser fra §2.1. skal oplyses ved opslag på havnen, samt på havnens hjemmeside.

 • 2.3. Øvrige afgifter

Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordningens navn.

 • 3. FH etiketten

Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.

 • 4. Ferie- eller tursejlads

FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift.

 • 5. Overdragelse af båd

Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i samme havn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.

 • 6. Pligt til at informere

De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH ordningen og orientere om ordningens omfang. Dette kan desuden ses på: www.frihavne.dk.

 • 7. Ferie- eller tursejlads

Såfremt en deltager i FH ordningen erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger denne, ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre end ordningens deltagere, underrettes FH administrationen omgående.
e-mail: mail@frihavne.dk.
telefon: +45 22378149
kontaktformular: www.frihavne.dk
Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne tilfælde kunne finde sted.

 • 8. Standardreglementet

Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere ændringer overholdt, tillige med det i havnen gældende ordensreglement. Det gælder også førerens pligt til, ved anløb, at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

Skive, Januar 2019
Skive Søsports Havn
Frihavnsordningen

Frihavnsordningen – regelsæt. Gældende fra den 1. januar 2015

 1. Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kallet havne), uansett medlemskap af en hovedorganisasjon eller ei, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de godtendes af administrasjonen af FH ordningen, eller en representant herfra, vedrørende seilingsforhold og havne plass.Tilsluttene havner skal tilbyde/anvise plass til fartøyer der fører FH etiket (se punkt 4.)FH ordningen omfatter kun fartøyer, der har pågældende medlemshavn – og kun denne – som fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.
 2. Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre døgn uden at betale havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter tre døgns fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.
 3. Herudover kan havnene i specielle tilfælde opkræve miljø-og elafgift fra ankomstdagen, hvilket skal fremgå af opslag og der skal udstedes kvittering herpå. Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordningens navn.
 4. Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.
 5. FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie-eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift.
 6. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i en frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.
 7. De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre deltagerfortegnelsen og kort.
 8. Såfremt en deltager i FH ordningen erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger denne, ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre end ordningens deltagere, underrettes FH administrationen omgående på e-mail FH(At)skivesoesportshavn.dk , eller på telefon: 26258564. Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne tilfælde kunne finde sted.
 9. Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere ændringer overholdt. Det gælder også førerens pligt til ved anløb at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

 Skive, februar 2015

Edit

Frihavnsordningen – regelsæt. Gældende fra   2009

 1. Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kaldet havne), uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de godkendes af administrationen af FH ordningen, eller en repræsentant herfra, vedrørende besejlingsforhold og havnepladser. Tilsluttede havne skal tilbyde/anvise plads til far tøjer der fører FH etiket (se punkt 4.) FH ordningen omfatter kun fartøjer, der har pågældesom fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.
 2. Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre døgn uden at betale havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter tre døgns fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.
 3. og elafgift fra ankomstdagen, hvilket skal fremgå af opslag og der skal udstedes kvittering herpå. Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordnin gens navn.
 4. Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.
 5. FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæste afgift.
 6. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i en frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.
 7. De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre deltagerfortegnelsen og kort.
 8. mail FH@skivesoesportshavn.dk eller på telefon: 26258564. Eksklusion af FH ordningen vil i  sådanne tilfælde kunne finde sted.
 9. Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere ændringer overholdt. Det gælder også førerens pligt til ved anløb at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

Skive, marts 2009

Henrik Kjær