Regler

Frihamnsordningen, regler från 1 januari 2009

  1. Alla hamnar, klubbar och föreningar (nedan kallade hamnar), oberoende av medlemskap i en huvudorganisation eller ej, kan ansluta sig till FH-ordningen om de godkänns av FH-ordningens administration. Anslutna hamnar ska erbjuda/anvisa plats till båtar som för FH-märket (se punkt 4). FH-ordningen omfattar endast båt som har betalat för en fast plats i en hemmahamn.
  2. Båt som har fast plats i en hamn tillhörande FH-ordningen kan ligga som gäst i upp till tre dygn utan att betala hamnavgift. En ny tredygnsperiod kan påbörjas efter tre dygns frånvaro. För uppehåll utöver detta betalas gällande hamnavgift.
  3. Utöver detta kan hamnar kräva miljö- eller elavgift från ankomstdagen. Detta ska framgå av anslag och kvitto ska skrivas på betald avgift. Ingen hamnmyndighet eller hamnvärd har rätt att utkräva avgifter i frihamnsordningens namn.
  4. Båt som är med i FH-ordningen ska föra årets FH-märke. Märket ska placeras på en, för hamnmyndigheten synlig plats. Kvitto på erlagd avgift i hemmahamn ska visas på begäran.
  5. FH-ordningen kan endast utnyttjas i samband med ferie- och tursegling och ska inte användas som ”parkeringsplats”. För att undvika missförstånd ska aktuell hamnmyndighet kontaktas om båten lämnas i mer än ett dygn. Hamnmyndigheten avgör om hamnavgift ska betalas.
  6. Om en båtägare överlåter sin båt till en ny ägare, som inte har plats i en hamn ansluten till FH-ordningen under säsongen, är den gamle ägaren förpliktad att avlägsna FH-märket senast på överlåtelsedagen.
  7. De deltagande hamnarna ska informera sina platsinnehavare om reglerna i FH-ordningen och offentliggöra deltagarförteckningen.
  8. Om en medlem i FH-ordningen erfar att en annan deltagare missbrukar den, till exempel genom att lämna ut FH-märken till andra än ordningens medlemmar, ska FH-administrationen omedelbart underrättas på e-post FH@skivesoesportshavn.dk eller på telefon +45 26 25 8564. Missbruk av ordningen kan medföra uteslutning.
  9. Inget i reglerna förhindrar någon hamn att kräva att hamnens ordningsregler följs. Det gäller också båtförares plikt att anmäla sin ankomst till hamnmyndigheten.

Skive, mars 2009
Henrik Kjær

(översättning Oslofjordens Friluftsråd)

Top