Regler

Regelsæt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Frihavnsordningen – regelsæt                     

Gældende fra den 1. januar 2019

 • 1. Ejer

Frihavnsordningen ejes og drives af Skive Søsports Havn. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse i Skive Søsports Havn der tillige driver Frihavnsordningen. Bestyrelsen udpeger en FH ansvarlig.

 • 1.1. Godkendelse

Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kaldet havne), uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de godkendes af administrationen af FH ordningen, eller en repræsentant herfra, vedrørende besejlingsforhold og havnepladser. Der optages ikke enkeltpersoner.

 • 1.2. Ledige pladser

Tillsluttede havne skal tilbyde/anvise plads til fartøjer der fører FH etiket, (se §3.) såfremt der er ledige pladser i havnen.

 • 1.3. Omfattet af FH

FH ordningen omfatter kun fartøjer, der har den på FH etiketten påtrykte medlemshavn – og kun denne – som fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.

 • 1.4. Indmeldelse eller gentegning

Indmeldelse eller gentegning skal ske inden 31.12.xx til Skive Søsports Havn, Frihavnsordningen på hjemmesiden: www.frihavne.dk
Eller alternativt via mail: mail@frihavne.dk.
Indmeldelse gælder for et år. 01.01.xx til 31.12.xx
Der skal oplyses:
– Havnens navn og adresse
– Kontaktperson med kontaktdata
– Ønsket antal FH etiketter, samt adresse hvortil de skal sendes
Nye medlemmer oprettes af SSH, og medlemmet får herefter tilsendt login og password til medlemssektionen på www.frihavne.dk.
Det er medlemshavnens eget ansvar at holde stamdata opdateret på: www.frihavne.dk
Indmeldelse eller gentegning efter 31.12 vil blive pålagt gebyr efter gældende prisliste.

 • 2. Tre døgn reduceret havneafgift

Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre døgn til reduceret havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter fire døgns fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.

 • 2.1 Opkrævning

Havnene kan opkræve:
– FH gæsteleje, maks. 1/3 af prisen for en gæstesejler.
Opkræves gæsteleje ud fra bådens størrelse, kan denne graduering videreføres til FH sejlere.

– EL efter forbrug fra ankomstdagen.
Afregnes efter måler, eller maks. DKK 15,00 pr. døgn hvis der ikke er måler på havnen.

– øvrige ydelser, som også havnens faste medlemmer og gæstesejlere betaler for, må afregnes til samme priser som for havnens faste medlemmer og gæstesejlere.

Der skal efter ønske udstedes kvittering på ovenstående.

 • 2.2. Oplys priser

Priser fra §2.1. skal oplyses ved opslag på havnen, samt på havnens hjemmeside.

 • 2.3. Øvrige afgifter

Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordningens navn.

 • 3. FH etiketten

Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.

 • 4. Ferie- eller tursejlads

FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift.

 • 5. Overdragelse af båd

Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i samme havn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.

 • 6. Pligt til at informere

De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH ordningen og orientere om ordningens omfang. Dette kan desuden ses på: www.frihavne.dk.

 • 7. Ferie- eller tursejlads

Såfremt en deltager i FH ordningen erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger denne, ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre end ordningens deltagere, underrettes FH administrationen omgående.
e-mail: mail@frihavne.dk.
telefon: +45 22378149
kontaktformular: www.frihavne.dk
Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne tilfælde kunne finde sted.

 • 8. Standardreglementet

Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere ændringer overholdt, tillige med det i havnen gældende ordensreglement. Det gælder også førerens pligt til, ved anløb, at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

Skive, Januar 2019
Skive Søsports Havn
Frihavnsordningen

Frihamnsordningen, regler från 1 januari 2009

 1. Alla hamnar, klubbar och föreningar (nedan kallade hamnar), oberoende av medlemskap i en huvudorganisation eller ej, kan ansluta sig till FH-ordningen om de godkänns av FH-ordningens administration. Anslutna hamnar ska erbjuda/anvisa plats till båtar som för FH-märket (se punkt 4). FH-ordningen omfattar endast båt som har betalat för en fast plats i en hemmahamn.
 2. Båt som har fast plats i en hamn tillhörande FH-ordningen kan ligga som gäst i upp till tre dygn utan att betala hamnavgift. En ny tredygnsperiod kan påbörjas efter tre dygns frånvaro. För uppehåll utöver detta betalas gällande hamnavgift.
 3. Utöver detta kan hamnar kräva miljö- eller elavgift från ankomstdagen. Detta ska framgå av anslag och kvitto ska skrivas på betald avgift. Ingen hamnmyndighet eller hamnvärd har rätt att utkräva avgifter i frihamnsordningens namn.
 4. Båt som är med i FH-ordningen ska föra årets FH-märke. Märket ska placeras på en, för hamnmyndigheten synlig plats. Kvitto på erlagd avgift i hemmahamn ska visas på begäran.
 5. FH-ordningen kan endast utnyttjas i samband med ferie- och tursegling och ska inte användas som ”parkeringsplats”. För att undvika missförstånd ska aktuell hamnmyndighet kontaktas om båten lämnas i mer än ett dygn. Hamnmyndigheten avgör om hamnavgift ska betalas.
 6. Om en båtägare överlåter sin båt till en ny ägare, som inte har plats i en hamn ansluten till FH-ordningen under säsongen, är den gamle ägaren förpliktad att avlägsna FH-märket senast på överlåtelsedagen.
 7. De deltagande hamnarna ska informera sina platsinnehavare om reglerna i FH-ordningen och offentliggöra deltagarförteckningen.
 8. Om en medlem i FH-ordningen erfar att en annan deltagare missbrukar den, till exempel genom att lämna ut FH-märken till andra än ordningens medlemmar, ska FH-administrationen omedelbart underrättas på e-post FH@skivesoesportshavn.dk eller på telefon +45 26 25 8564. Missbruk av ordningen kan medföra uteslutning.
 9. Inget i reglerna förhindrar någon hamn att kräva att hamnens ordningsregler följs. Det gäller också båtförares plikt att anmäla sin ankomst till hamnmyndigheten.

Skive, mars 2009
Henrik Kjær

(översättning Oslofjordens Friluftsråd)