Regler

Frihavnsordningen – regelsæt. Gældende fra den 1. januar 2015

 1. Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kallet havne), uansett medlemskap af en hovedorganisasjon eller ei, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de godtendes af administrasjonen af FH ordningen, eller en representant herfra, vedrørende seilingsforhold og havne plass.Tilsluttene havner skal tilbyde/anvise plass til fartøyer der fører FH etiket (se punkt 4.)FH ordningen omfatter kun fartøyer, der har pågældende medlemshavn – og kun denne – som fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.
 2. Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre døgn uden at betale havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter tre døgns fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.
 3. Herudover kan havnene i specielle tilfælde opkræve miljø-og elafgift fra ankomstdagen, hvilket skal fremgå af opslag og der skal udstedes kvittering herpå. Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordningens navn.
 4. Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.
 5. FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie-eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift.
 6. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i en frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.
 7. De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre deltagerfortegnelsen og kort.
 8. Såfremt en deltager i FH ordningen erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger denne, ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre end ordningens deltagere, underrettes FH administrationen omgående på e-mail FH(At)skivesoesportshavn.dk , eller på telefon: 26258564. Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne tilfælde kunne finde sted.
 9. Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere ændringer overholdt. Det gælder også førerens pligt til ved anløb at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

 Skive, februar 2015

Edit

Frihavnsordningen – regelsæt. Gældende fra   2009

 1. Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kaldet havne), uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de godkendes af administrationen af FH ordningen, eller en repræsentant herfra, vedrørende besejlingsforhold og havnepladser. Tilsluttede havne skal tilbyde/anvise plads til far tøjer der fører FH etiket (se punkt 4.) FH ordningen omfatter kun fartøjer, der har pågældesom fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.
 2. Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre døgn uden at betale havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter tre døgns fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.
 3. og elafgift fra ankomstdagen, hvilket skal fremgå af opslag og der skal udstedes kvittering herpå. Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordnin gens navn.
 4. Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.
 5. FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæste afgift.
 6. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i en frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.
 7. De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre deltagerfortegnelsen og kort.
 8. mail FH@skivesoesportshavn.dk eller på telefon: 26258564. Eksklusion af FH ordningen vil i  sådanne tilfælde kunne finde sted.
 9. Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere ændringer overholdt. Det gælder også førerens pligt til ved anløb at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

Skive, marts 2009

Henrik Kjær